جستجو کردن
Close this search box.

مجتمع مسکونی الماس قو

مجتمع مسکونی الماس قو کارفرما: آقای عظیم زاده محل پروژه : متل قو  تعداد: 5 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، پرده برقی با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-PriOn و تاچ پنل Smart Touch 6

مجتمع مسکونی زعفرانیه

مجتمع مسکونی زعفرانیه کارفرما: آقای مهندس خاضعی محل پروژه : زعفرانیه  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Divus 7

مجتمع مسکونی دروس

مجتمع مسکونی دروس کارفرما: آقای مهندس ابوالحسن محل پروژه : دروس  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Astrum10

مجتمع مسکونی الهیه

مجتمع مسکونی الهیه کارفرما: شرکت هفت بنا محل پروژه : الهیه  تعداد: 8 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل  با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Busch Smart7

مجتمع اداری

مجتمع اداری کارفرما: آقای مهندس بشری محل پروژه : بزرگراه کردستان  تعداد: 8 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF) با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Smart Touch 6

مجتمع مسکونی زعفرانیه

مجتمع مسکونی زعفرانیه کارفرما: آقای مهندس جعفری محل پروژه : زعفرانیه  تعداد: 7 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل  با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

مجتمع مسکونی الهیه

مجتمع مسکونی الهیه کارفرما: آقای مهندس مجتهد زاده محل پروژه : الهیه  تعداد: 6 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

مجتمع مسکونی قیطریه

مجتمع مسکونی قیطریه کارفرما: آقای مهندس بطهایی محل پروژه : قیطریه  تعداد: 6 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل  با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Smart Touch 6

مجتمع مسکونی زعفرانیه

مجتمع مسکونی زعفرانیه کارفرما: آقای مهندس نوروزی محل پروژه : زعفرانیه  تعداد: 6 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

مجتمع مسکونی شیر کوه زعفرانیه

مجتمع مسکونی شیر کوه زعفرانیه کارفرما: آقای مهندس عقاقیری محل پروژه : زعفرانیه  تعداد: 5 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

× پشتیبانی آنلاین